Algemene Voorwaarden

Arti­kel 1 – Definities

In deze voor­waar­den wordt ver­staan onder:

 1. Aan­vul­len­de over­een­komst: een over­een­komst waar­bij de con­su­ment pro­duc­ten, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten ver­werft in ver­band met een over­een­komst op afstand en deze zaken, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten door de onder­ne­mer wor­den gele­verd of door een der­de par­tij op basis van een afspraak tus­sen die der­de en de ondernemer;
 2. Bedenk­tijd: de ter­mijn waar­bin­nen de con­su­ment gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Con­su­ment: de natuur­lij­ke per­soon die niet han­delt voor doel­ein­den die ver­band hou­den met zijn handels‑, bedrijfs‑, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalen­der­dag;
 5. Digi­ta­le inhoud: gege­vens die in digi­ta­le vorm gepro­du­ceerd en gele­verd worden;
 6. Duur­over­een­komst: een over­een­komst die strekt tot de regel­ma­ti­ge leve­ring van zaken, dien­sten en/of digi­ta­le inhoud gedu­ren­de een bepaal­de periode;
 7. Duur­za­me gege­vens­dra­ger: elk hulp­mid­del – waar­on­der ook begre­pen e‑mail – dat de con­su­ment of onder­ne­mer in staat stelt om infor­ma­tie die aan hem per­soon­lijk is gericht, op te slaan op een manier die toe­kom­sti­ge raad­ple­ging of gebruik gedu­ren­de een peri­o­de die is afge­stemd op het doel waar­voor de infor­ma­tie is bestemd, en die onge­wij­zig­de repro­duc­tie van de opge­sla­gen infor­ma­tie moge­lijk maakt;
 8. Her­roe­pings­recht: de moge­lijk­heid van de con­su­ment om bin­nen de bedenk­tijd af te zien van de over­een­komst op afstand;
 9. Onder­ne­mer: de natuur­lij­ke of rechts­per­soon die pro­duc­ten, (toe­gang tot) digi­ta­le inhoud en/of dien­sten op afstand aan con­su­men­ten aanbiedt;
 10. Over­een­komst op afstand: een over­een­komst die tus­sen de onder­ne­mer en de con­su­ment wordt geslo­ten in het kader van een geor­ga­ni­seerd sys­teem voor ver­koop op afstand van pro­duc­ten, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten, waar­bij tot en met het slui­ten van de over­een­komst uit­slui­tend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer tech­nie­ken voor com­mu­ni­ca­tie op afstand;
 11. Model­for­mu­lier voor her­roe­ping: het in Bij­la­ge I van deze voor­waar­den opge­no­men Euro­pe­se model­for­mu­lier voor herroeping;
 12. Tech­niek voor com­mu­ni­ca­tie op afstand: mid­del dat kan wor­den gebruikt voor het slui­ten van een over­een­komst, zon­der dat con­su­ment en onder­ne­mer gelijk­tij­dig in dezelf­de ruim­te hoe­ven te zijn samengekomen.

Arti­kel 2 – Iden­ti­teit van de ondernemer

Kat­ten­ca­fé Poespas

Post­adres
Post­bus 2737
8901 AE Leeu­war­den
Nether­lands

Bezoe­kadres:
Noord­vliet 11
8921 GD Leeuwarden

Tele­foon­num­mer: 058 2030444
E‑mailadres: poespas@rondomzorg.nl
KvK-num­mer: 63353350
Btw-iden­ti­fi­ca­tie­num­mer: NL855199854B01

Arti­kel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze alge­me­ne voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op elk aan­bod van de onder­ne­mer en op elke tot stand geko­men over­een­komst op afstand tus­sen onder­ne­mer en consument.
 2. Voor­dat de over­een­komst op afstand wordt geslo­ten, wordt de tekst van deze alge­me­ne voor­waar­den aan de con­su­ment beschik­baar gesteld. Indien dit rede­lij­ker­wijs niet moge­lijk is, zal de onder­ne­mer voor­dat de over­een­komst op afstand wordt geslo­ten, aan­ge­ven op wel­ke wij­ze de alge­me­ne voor­waar­den bij de onder­ne­mer zijn in te zien en dat zij op ver­zoek van de con­su­ment zo spoe­dig moge­lijk kos­te­loos wor­den toegezonden.
 3. Indien de over­een­komst op afstand elek­tro­nisch wordt geslo­ten, kan in afwij­king van het vori­ge lid en voor­dat de over­een­komst op afstand wordt geslo­ten, de tekst van deze alge­me­ne voor­waar­den langs elek­tro­ni­sche weg aan de con­su­ment ter beschik­king wor­den gesteld op zoda­ni­ge wij­ze dat deze door de con­su­ment op een een­vou­di­ge manier kan wor­den opge­sla­gen op een duur­za­me gege­vens­dra­ger. Indien dit rede­lij­ker­wijs niet moge­lijk is, zal voor­dat de over­een­komst op afstand wordt geslo­ten, wor­den aan­ge­ge­ven waar van de alge­me­ne voor­waar­den langs elek­tro­ni­sche weg kan wor­den ken­nis­ge­no­men en dat zij op ver­zoek van de con­su­ment langs elek­tro­ni­sche weg of op ande­re wij­ze kos­te­loos zul­len wor­den toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze alge­me­ne voor­waar­den tevens spe­ci­fie­ke pro­duct- of dien­sten­voor­waar­den van toe­pas­sing zijn, is het twee­de en der­de lid van over­een­kom­sti­ge toe­pas­sing en kan de con­su­ment zich in geval van tegen­strij­di­ge voor­waar­den steeds beroe­pen op de toe­pas­se­lij­ke bepa­ling die voor hem het meest gun­stig is.

Arti­kel 4 – Het Aanbod

 1. Indien een aan­bod een beperk­te gel­dig­heids­duur heeft of onder voor­waar­den geschiedt, wordt dit nadruk­ke­lijk in het aan­bod vermeld.
 2. Het aan­bod bevat een vol­le­di­ge en nauw­keu­ri­ge omschrij­ving van de aan­ge­bo­den pro­duc­ten, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten. De beschrij­ving is vol­doen­de gede­tail­leerd om een goe­de beoor­de­ling van het aan­bod door de con­su­ment moge­lijk te maken. Als de onder­ne­mer gebruik maakt van afbeel­din­gen, zijn deze een waar­heids­ge­trou­we weer­ga­ve van de aan­ge­bo­den pro­duc­ten, dien­sten en/of digi­ta­le inhoud. Ken­ne­lij­ke ver­gis­sin­gen of ken­ne­lij­ke fou­ten in het aan­bod bin­den de onder­ne­mer niet.
 3. Elk aan­bod bevat zoda­ni­ge infor­ma­tie, dat voor de con­su­ment dui­de­lijk is wat de rech­ten en ver­plich­tin­gen zijn, die aan de aan­vaar­ding van het aan­bod zijn verbonden.

Arti­kel 5 – De overeenkomst

 1. De over­een­komst komt, onder voor­be­houd van het bepaal­de in lid 4, tot stand op het moment van aan­vaar­ding door de con­su­ment van het aan­bod en het vol­doen aan de daar­bij gestel­de voorwaarden.
 2. Indien de con­su­ment het aan­bod langs elek­tro­ni­sche weg heeft aan­vaard, beves­tigt de onder­ne­mer onver­wijld langs elek­tro­ni­sche weg de ont­vangst van de aan­vaar­ding van het aan­bod. Zolang de ont­vangst van deze aan­vaar­ding niet door de onder­ne­mer is beves­tigd, kan de con­su­ment de over­een­komst ontbinden.
 3. Indien de over­een­komst elek­tro­nisch tot stand komt, treft de onder­ne­mer pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len ter bevei­li­ging van de elek­tro­ni­sche over­dracht van data en zorgt hij voor een vei­li­ge web omge­ving. Indien de con­su­ment elek­tro­nisch kan beta­len, zal de onder­ne­mer daar­toe pas­sen­de vei­lig­heids­maat­re­ge­len in acht nemen.
 4. De onder­ne­mer kan zich bin­nen wet­te­lij­ke kaders – op de hoog­te stel­len of de con­su­ment aan zijn beta­lings­ver­plich­tin­gen kan vol­doen, als­me­de van al die fei­ten en fac­to­ren die van belang zijn voor een ver­ant­woord aan­gaan van de over­een­komst op afstand. Indien de onder­ne­mer op grond van dit onder­zoek goe­de gron­den heeft om de over­een­komst niet aan te gaan, is hij gerech­tigd gemo­ti­veerd een bestel­ling of aan­vraag te wei­ge­ren of aan de uit­voe­ring bij­zon­de­re voor­waar­den te verbinden.
 5. De onder­ne­mer zal uiter­lijk bij leve­ring van het pro­duct, de dienst of digi­ta­le inhoud aan de con­su­ment de vol­gen­de infor­ma­tie, schrif­te­lijk of op zoda­ni­ge wij­ze dat deze door de con­su­ment op een toe­gan­ke­lij­ke manier kan wor­den opge­sla­gen op een duur­za­me gege­vens­dra­ger, meesturen:
  1. het bezoe­kadres van de ves­ti­ging van de onder­ne­mer waar de con­su­ment met klach­ten terecht kan;
  2. de voor­waar­den waar­on­der en de wij­ze waar­op de con­su­ment van het her­roe­pings­recht gebruik kan maken, dan wel een dui­de­lij­ke mel­ding inza­ke het uit­ge­slo­ten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de infor­ma­tie over garan­ties en bestaan­de ser­vi­ce na aankoop;
  4. de prijs met inbe­grip van alle belas­tin­gen van het pro­duct, dienst of digi­ta­le inhoud; voor zover van toe­pas­sing de kos­ten van afle­ve­ring; en de wij­ze van beta­ling, afle­ve­ring of uit­voe­ring van de over­een­komst op afstand;
  5. de ver­eis­ten voor opzeg­ging van de over­een­komst indien de over­een­komst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbe­paal­de duur is;
  6. indien de con­su­ment een her­roe­pings­recht heeft, het model­for­mu­lier voor herroeping.
 6. In geval van een duur­trans­ac­tie is de bepa­ling in het vori­ge lid slechts van toe­pas­sing op de eer­ste levering.

Arti­kel 6 – Herroepingsrecht

Bij pro­duc­ten:

 1. De con­su­ment kan een over­een­komst met betrek­king tot de aan­koop van een pro­duct gedu­ren­de een bedenk­tijd van 14 dagen zon­der opga­ve van rede­nen ont­bin­den. De onder­ne­mer mag de con­su­ment vra­gen naar de reden van her­roe­ping, maar deze niet tot opga­ve van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoem­de bedenk­tijd gaat in op de dag nadat de con­su­ment, of een voor­af door de con­su­ment aan­ge­we­zen der­de, die niet de ver­voer­der is, het pro­duct heeft ont­van­gen, of:
  1. als de con­su­ment in een­zelf­de bestel­ling meer­de­re pro­duc­ten heeft besteld: de dag waar­op de con­su­ment, of een door hem aan­ge­we­zen der­de, het laat­ste pro­duct heeft ont­van­gen. De onder­ne­mer mag, mits hij de con­su­ment hier voor­af­gaand aan het bestel­pro­ces op dui­de­lij­ke wij­ze over heeft geïn­for­meerd, een bestel­ling van meer­de­re pro­duc­ten met een ver­schil­len­de lever­tijd weigeren.
  2. als de leve­ring van een pro­duct bestaat uit ver­schil­len­de zen­din­gen of onder­de­len: de dag waar­op de con­su­ment, of een door hem aan­ge­we­zen der­de, de laat­ste zen­ding of het laat­ste onder­deel heeft ontvangen;
  3. bij over­een­kom­sten voor regel­ma­ti­ge leve­ring van pro­duc­ten gedu­ren­de een bepaal­de peri­o­de: de dag waar­op de con­su­ment, of een door hem aan­ge­we­zen der­de, het eer­ste pro­duct heeft ontvangen.

Bij dien­sten en digi­ta­le inhoud die niet op een mate­ri­ë­le dra­ger is geleverd:

 1. De con­su­ment kan een dien­sten­over­een­komst en een over­een­komst voor leve­ring van digi­ta­le inhoud die niet op een mate­ri­ë­le dra­ger is gele­verd gedu­ren­de mini­maal 14 dagen zon­der opga­ve van rede­nen ont­bin­den. De onder­ne­mer mag de con­su­ment vra­gen naar de reden van her­roe­ping, maar deze niet tot opga­ve van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoem­de bedenk­tijd gaat in op de dag die volgt op het slui­ten van de overeenkomst.

Ver­leng­de bedenk­tijd voor pro­duc­ten, dien­sten en digi­ta­le inhoud die niet op een mate­ri­ë­le dra­ger is gele­verd bij niet infor­me­ren over herroepingsrecht:

 1. Indien de onder­ne­mer de con­su­ment de wet­te­lijk ver­plich­te infor­ma­tie over het her­roe­pings­recht of het model­for­mu­lier voor her­roe­ping niet heeft ver­strekt, loopt de bedenk­tijd af twaalf maan­den na het ein­de van de oor­spron­ke­lij­ke, over­een­kom­stig de vori­ge leden van dit arti­kel vast­ge­stel­de bedenktijd.
 2. Indien de onder­ne­mer de in het voor­gaan­de lid bedoel­de infor­ma­tie aan de con­su­ment heeft ver­strekt bin­nen twaalf maan­den na de ingangs­da­tum van de oor­spron­ke­lij­ke bedenk­tijd, ver­strijkt de bedenk­tijd 14 dagen na de dag waar­op de con­su­ment die infor­ma­tie heeft ontvangen.

Arti­kel 7 – Ver­plich­tin­gen van de con­su­ment tij­dens de bedenktijd

 1. Tij­dens de bedenk­tijd zal de con­su­ment zorg­vul­dig omgaan met het pro­duct en de ver­pak­king. Hij zal het pro­duct slechts uit­pak­ken of gebrui­ken in de mate die nodig is om de aard, de ken­mer­ken en de wer­king van het pro­duct vast te stel­len. Het uit­gangs­punt hier­bij is dat de con­su­ment het pro­duct slechts mag han­te­ren en inspec­te­ren zoals hij dat in een win­kel zou mogen doen.
 2. De con­su­ment is alleen aan­spra­ke­lijk voor waar­de­ver­min­de­ring van het pro­duct die het gevolg is van een manier van omgaan met het pro­duct die ver­der gaat dan toe­ge­staan in lid 1.
 3. De con­su­ment is niet aan­spra­ke­lijk voor waar­de­ver­min­de­ring van het pro­duct als de onder­ne­mer hem niet voor of bij het slui­ten van de over­een­komst alle wet­te­lijk ver­plich­te infor­ma­tie over het her­roe­pings­recht heeft verstrekt.

Arti­kel 8 – Uit­oe­fe­ning van het her­roe­pings­recht door de con­su­ment en kos­ten daarvan

 1. Als de con­su­ment gebruik maakt van zijn her­roe­pings­recht, meldt hij dit bin­nen de bedenk­ter­mijn door mid­del van het model­for­mu­lier voor her­roe­ping of op ande­re ondub­bel­zin­ni­ge wij­ze aan de ondernemer.
 2. Zo snel moge­lijk, maar bin­nen 14 dagen van­af de dag vol­gend op de in lid 1 bedoel­de mel­ding, zendt de con­su­ment het pro­duct terug, of over­han­digt hij dit aan (een gemach­tig­de van) de onder­ne­mer. Dit hoeft niet als de onder­ne­mer heeft aan­ge­bo­den het pro­duct zelf af te halen. De con­su­ment heeft de terug­zend­ter­mijn in elk geval in acht geno­men als hij het pro­duct terug­zendt voor­dat de bedenk­tijd is verstreken.
 3. De con­su­ment zendt het pro­duct terug met alle gele­ver­de toe­be­ho­ren, indien rede­lij­ker­wijs moge­lijk in ori­gi­ne­le staat en ver­pak­king, en con­form de door de onder­ne­mer ver­strek­te rede­lij­ke en dui­de­lij­ke instructies.
 4. Het risi­co en de bewijs­last voor de juis­te en tij­di­ge uit­oe­fe­ning van het her­roe­pings­recht ligt bij de consument.
 5. De con­su­ment draagt de recht­streek­se kos­ten van het terug­zen­den van het pro­duct. Als de onder­ne­mer niet heeft gemeld dat de con­su­ment deze kos­ten moet dra­gen of als de onder­ne­mer aan­geeft de kos­ten zelf te dra­gen, hoeft de con­su­ment de kos­ten voor terug­zen­ding niet te dragen.
 6. Indien de con­su­ment her­roept na eerst uit­druk­ke­lijk te heb­ben ver­zocht dat de ver­rich­ting van de dienst of de leve­ring van gas, water of elek­tri­ci­teit die niet gereed voor ver­koop zijn gemaakt in een beperkt volu­me of bepaal­de hoe­veel­heid aan­vangt tij­dens de bedenk­tijd, is de con­su­ment de onder­ne­mer een bedrag ver­schul­digd dat even­re­dig is aan dat gedeel­te van de ver­bin­te­nis dat door de onder­ne­mer is nage­ko­men op het moment van her­roe­ping, ver­ge­le­ken met de vol­le­di­ge nako­ming van de verbintenis.
 7. De con­su­ment draagt geen kos­ten voor de uit­voe­ring van dien­sten of de leve­ring van water, gas of elek­tri­ci­teit, die niet gereed voor ver­koop zijn gemaakt in een beperkt volu­me of hoe­veel­heid, of tot leve­ring van stads­ver­war­ming, indien:
  1. de onder­ne­mer de con­su­ment de wet­te­lijk ver­plich­te infor­ma­tie over het her­roe­pings­recht, de kos­ten­ver­goe­ding bij her­roe­ping of het model­for­mu­lier voor her­roe­ping niet heeft ver­strekt, of;
  2. de con­su­ment niet uit­druk­ke­lijk om de aan­vang van de uit­voe­ring van de dienst of leve­ring van gas, water, elek­tri­ci­teit of stads­ver­war­ming tij­dens de bedenk­tijd heeft verzocht.
 8. De con­su­ment draagt geen kos­ten voor de vol­le­di­ge of gedeel­te­lij­ke leve­ring van niet op een mate­ri­ë­le dra­ger gele­ver­de digi­ta­le inhoud, indien:
  1. hij voor­af­gaand aan de leve­ring ervan niet uit­druk­ke­lijk heeft inge­stemd met het begin­nen van de nako­ming van de over­een­komst voor het ein­de van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn her­roe­pings­recht te ver­lie­zen bij het ver­le­nen van zijn toe­stem­ming; of
  3. de onder­ne­mer heeft nage­la­ten deze ver­kla­ring van de con­su­ment te bevestigen.
 9. Als de con­su­ment gebruik maakt van zijn her­roe­pings­recht, wor­den alle aan­vul­len­de over­een­kom­sten van rechts­we­ge ontbonden.

Arti­kel 9 – Ver­plich­tin­gen van de onder­ne­mer bij herroeping

 1. Als de onder­ne­mer de mel­ding van her­roe­ping door de con­su­ment op elek­tro­ni­sche wij­ze moge­lijk maakt, stuurt hij na ont­vangst van deze mel­ding onver­wijld een ontvangstbevestiging.
 2. De onder­ne­mer ver­goedt alle beta­lin­gen van de con­su­ment, inclu­sief even­tu­e­le leve­rings­kos­ten door de onder­ne­mer in reke­ning gebracht voor het gere­tour­neer­de pro­duct, onver­wijld doch bin­nen 14 dagen vol­gend op de dag waar­op de con­su­ment hem de her­roe­ping meldt. Ten­zij de onder­ne­mer aan­biedt het pro­duct zelf af te halen, mag hij wach­ten met terug­be­ta­len tot hij het pro­duct heeft ont­van­gen of tot de con­su­ment aan­toont dat hij het pro­duct heeft terug­ge­zon­den, naar gelang welk tijd­stip eer­der valt.
 3. De onder­ne­mer gebruikt voor terug­be­ta­ling het­zelf­de betaal­mid­del dat de con­su­ment heeft gebruikt, ten­zij de con­su­ment instemt met een ande­re metho­de. De terug­be­ta­ling is kos­te­loos voor de consument.
 4. Als de con­su­ment heeft geko­zen voor een duur­de­re metho­de van leve­ring dan de goed­koop­ste stan­daard­le­ve­ring, hoeft de onder­ne­mer de bij­ko­men­de kos­ten voor de duur­de­re metho­de niet terug te betalen.

Arti­kel 10 – Uit­slui­ting herroepingsrecht

De onder­ne­mer kan de navol­gen­de pro­duc­ten en dien­sten uit­slui­ten van het her­roe­pings­recht, maar alleen als de onder­ne­mer dit dui­de­lijk bij het aan­bod, althans tij­dig voor het slui­ten van de over­een­komst, heeft vermeld:

 1. Pro­duc­ten of dien­sten waar­van de prijs gebon­den is aan schom­me­lin­gen op de finan­ci­ë­le markt waar­op de onder­ne­mer geen invloed heeft en die zich bin­nen de her­roe­pings­ter­mijn kun­nen voordoen;
 2. Over­een­kom­sten die geslo­ten zijn tij­dens een open­ba­re vei­ling. Onder een open­ba­re vei­ling wordt ver­staan een ver­koop­me­tho­de waar­bij pro­duc­ten, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten door de onder­ne­mer wor­den aan­ge­bo­den aan de con­su­ment die per­soon­lijk aan­we­zig is of de moge­lijk­heid krijgt per­soon­lijk aan­we­zig te zijn op de vei­ling, onder lei­ding van een vei­ling­mees­ter, en waar­bij de suc­ces­vol­le bie­der ver­plicht is de pro­duc­ten, digi­ta­le inhoud en/of dien­sten af te nemen;
 3. Dien­sten­over­een­kom­sten, na vol­le­di­ge uit­voe­ring van de dienst, maar alleen als:
  1. de uit­voe­ring is begon­nen met uit­druk­ke­lij­ke voor­af­gaan­de instem­ming van de con­su­ment; en
  2. de con­su­ment heeft ver­klaard dat hij zijn her­roe­pings­recht ver­liest zodra de onder­ne­mer de over­een­komst vol­le­dig heeft uitgevoerd;
 4. Pak­ket­rei­zen als bedoeld in arti­kel 7:500 BW en over­een­kom­sten van personenvervoer;
 5. Dien­sten­over­een­kom­sten voor ter­be­schik­king­stel­ling van accom­mo­da­tie, als in de over­een­komst een bepaal­de datum of peri­o­de van uit­voe­ring is voor­zien en anders dan voor woon­doel­ein­den, goe­de­ren­ver­voer, auto­ver­huur­dien­sten en catering;
 6. Over­een­kom­sten met betrek­king tot vrije­tijds­be­ste­ding, als in de over­een­komst een bepaal­de datum of peri­o­de van uit­voe­ring daar­van is voorzien;
 7. Vol­gens spe­ci­fi­ca­ties van de con­su­ment ver­vaar­dig­de pro­duc­ten, die niet gepre­fa­bri­ceerd zijn en die wor­den ver­vaar­digd op basis van een indi­vi­du­e­le keu­ze of beslis­sing van de con­su­ment, of die dui­de­lijk voor een spe­ci­fie­ke per­soon bestemd zijn;
 8. Pro­duc­ten die snel beder­ven of een beperk­te houd­baar­heid hebben;
 9. Ver­ze­gel­de pro­duc­ten die om rede­nen van gezond­heids­be­scher­ming of hygi­ë­ne niet geschikt zijn om te wor­den terug­ge­zon­den en waar­van de ver­ze­ge­ling na leve­ring is verbroken;
 10. Pro­duc­ten die na leve­ring door hun aard onher­roe­pe­lijk ver­mengd zijn met ande­re producten;
 11. Alco­ho­li­sche dran­ken waar­van de prijs is over­een­ge­ko­men bij het slui­ten van de over­een­komst, maar waar­van de leve­ring slechts kan plaats­vin­den na 30 dagen, en waar­van de wer­ke­lij­ke waar­de afhan­ke­lijk is van schom­me­lin­gen van de markt waar­op de onder­ne­mer geen invloed heeft;
 12. Ver­ze­gel­de audio‑, video-opna­men en com­pu­ter­pro­gram­ma­tuur, waar­van de ver­ze­ge­ling na leve­ring is verbroken;
 13. Kran­ten, tijd­schrif­ten of maga­zi­nes, met uit­zon­de­ring van abon­ne­men­ten hierop;
 14. De leve­ring van digi­ta­le inhoud anders dan op een mate­ri­ë­le dra­ger, maar alleen als:
  1. de uit­voe­ring is begon­nen met uit­druk­ke­lij­ke voor­af­gaan­de instem­ming van de con­su­ment; en
  2. de con­su­ment heeft ver­klaard dat hij hier­mee zijn her­roe­pings­recht verliest.

Arti­kel 11 – De prijs

 1. Gedu­ren­de de in het aan­bod ver­mel­de gel­dig­heids­duur wor­den de prij­zen van de aan­ge­bo­den pro­duc­ten en/of dien­sten niet ver­hoogd, behou­dens prijs­wij­zi­gin­gen als gevolg van ver­an­de­rin­gen in btw-tarieven.
 2. In afwij­king van het vori­ge lid kan de onder­ne­mer pro­duc­ten of dien­sten waar­van de prij­zen gebon­den zijn aan schom­me­lin­gen op de finan­ci­ë­le markt en waar de onder­ne­mer geen invloed op heeft, met vari­a­be­le prij­zen aan­bie­den. Deze gebon­den­heid aan schom­me­lin­gen en het feit dat even­tu­eel ver­mel­de prij­zen richt­prij­zen zijn, wor­den bij het aan­bod vermeld.
 3. Prijs­ver­ho­gin­gen bin­nen 3 maan­den na de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst zijn alleen toe­ge­staan indien zij het gevolg zijn van wet­te­lij­ke rege­lin­gen of bepalingen.
 4. Prijs­ver­ho­gin­gen van­af 3 maan­den na de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst zijn alleen toe­ge­staan indien de onder­ne­mer dit bedon­gen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wet­te­lij­ke rege­lin­gen of bepa­lin­gen; of
  2. de con­su­ment de bevoegd­heid heeft de over­een­komst op te zeg­gen met ingang van de dag waar­op de prijs­ver­ho­ging ingaat.
 5. De in het aan­bod van pro­duc­ten of dien­sten genoem­de prij­zen zijn inclu­sief btw.

Arti­kel 12 – Nako­ming over­een­komst en extra garantie

 1. De onder­ne­mer staat er voor in dat de pro­duc­ten en/of dien­sten vol­doen aan de over­een­komst, de in het aan­bod ver­mel­de spe­ci­fi­ca­ties, aan de rede­lij­ke eisen van deug­de­lijk­heid en/of bruik­baar­heid en de op de datum van de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst bestaan­de wet­te­lij­ke bepa­lin­gen en/of over­heids­voor­schrif­ten. Indien over­een­ge­ko­men staat de onder­ne­mer er tevens voor in dat het pro­duct geschikt is voor ander dan nor­maal gebruik.
 2. Een door de onder­ne­mer, diens toe­le­ve­ran­cier, fabri­kant of impor­teur ver­strek­te extra garan­tie beperkt nim­mer de wet­te­lij­ke rech­ten en vor­de­rin­gen die de con­su­ment op grond van de over­een­komst tegen­over de onder­ne­mer kan doen gel­den indien de onder­ne­mer is tekort­ge­scho­ten in de nako­ming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garan­tie wordt ver­staan iede­re ver­bin­te­nis van de onder­ne­mer, diens toe­le­ve­ran­cier, impor­teur of pro­du­cent waar­in deze aan de con­su­ment bepaal­de rech­ten of vor­de­rin­gen toe­kent die ver­der gaan dan waar­toe deze wet­te­lijk ver­plicht is in geval hij is tekort­ge­scho­ten in de nako­ming van zijn deel van de overeenkomst.

Arti­kel 13 – Leve­ring en uitvoering

 1. De onder­ne­mer zal de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid in acht nemen bij het in ont­vangst nemen en bij de uit­voe­ring van bestel­lin­gen van pro­duc­ten en bij de beoor­de­ling van aan­vra­gen tot ver­le­ning van diensten.
 2. Als plaats van leve­ring geldt het adres dat de con­su­ment aan de onder­ne­mer ken­baar heeft gemaakt.
 3. Met inacht­ne­ming van het­geen hier­over in arti­kel 4 van deze alge­me­ne voor­waar­den is ver­meld, zal de onder­ne­mer geac­cep­teer­de bestel­lin­gen met bekwa­me spoed doch uiter­lijk bin­nen 30 dagen uit­voe­ren, ten­zij een ande­re leve­rings­ter­mijn is over­een­ge­ko­men. Indien de bezor­ging ver­tra­ging onder­vindt, of indien een bestel­ling niet dan wel slechts gedeel­te­lijk kan wor­den uit­ge­voerd, ont­vangt de con­su­ment hier­van uiter­lijk 30 dagen nadat hij de bestel­ling geplaatst heeft bericht. De con­su­ment heeft in dat geval het recht om de over­een­komst zon­der kos­ten te ont­bin­den en recht op even­tu­e­le schadevergoeding.
 4. Na ont­bin­ding con­form het vori­ge lid zal de onder­ne­mer het bedrag dat de con­su­ment betaald heeft onver­wijld terugbetalen.
 5. Het risi­co van bescha­di­ging en/of ver­mis­sing van pro­duc­ten berust bij de onder­ne­mer tot het moment van bezor­ging aan de con­su­ment of een voor­af aan­ge­we­zen en aan de onder­ne­mer bekend gemaak­te ver­te­gen­woor­di­ger, ten­zij uit­druk­ke­lijk anders is overeengekomen.

Arti­kel 14 – Duur­trans­ac­ties: duur, opzeg­ging en verlenging

Opzeg­ging:

 1. De con­su­ment kan een over­een­komst die voor onbe­paal­de tijd is aan­ge­gaan en die strekt tot het gere­geld afle­ve­ren van pro­duc­ten (elek­tri­ci­teit daar­on­der begre­pen) of dien­sten, te allen tij­de opzeg­gen met inacht­ne­ming van daar­toe over­een­ge­ko­men opzeg­gings­re­gels en een opzeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand.
 2. De con­su­ment kan een over­een­komst die voor bepaal­de tijd is aan­ge­gaan en die strekt tot het gere­geld afle­ve­ren van pro­duc­ten (elek­tri­ci­teit daar­on­der begre­pen) of dien­sten, te allen tij­de tegen het ein­de van de bepaal­de duur opzeg­gen met inacht­ne­ming van daar­toe over­een­ge­ko­men opzeg­gings­re­gels en een opzeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand.
 3. De con­su­ment kan de in de vori­ge leden genoem­de over­een­kom­sten:
  te allen tij­de opzeg­gen en niet beperkt wor­den tot opzeg­ging op een bepaald tijd­stip of in een bepaal­de peri­o­de;
  ten­min­ste opzeg­gen op dezelf­de wij­ze als zij door hem zijn aan­ge­gaan;
  altijd opzeg­gen met dezelf­de opzeg­ter­mijn als de onder­ne­mer voor zich­zelf heeft bedongen.

Ver­len­ging:

 1. Een over­een­komst die voor bepaal­de tijd is aan­ge­gaan en die strekt tot het gere­geld afle­ve­ren van pro­duc­ten (elek­tri­ci­teit daar­on­der begre­pen) of dien­sten, mag niet stil­zwij­gend wor­den ver­lengd of ver­nieuwd voor een bepaal­de duur.
 2. In afwij­king van het vori­ge lid mag een over­een­komst die voor bepaal­de tijd is aan­ge­gaan en die strekt tot het gere­geld afle­ve­ren van dag- nieuws- en week­bla­den en tijd­schrif­ten stil­zwij­gend wor­den ver­lengd voor een bepaal­de duur van maxi­maal drie maan­den, als de con­su­ment deze ver­leng­de over­een­komst tegen het ein­de van de ver­len­ging kan opzeg­gen met een opzeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand.
 3. Een over­een­komst die voor bepaal­de tijd is aan­ge­gaan en die strekt tot het gere­geld afle­ve­ren van pro­duc­ten of dien­sten, mag alleen stil­zwij­gend voor onbe­paal­de duur wor­den ver­lengd als de con­su­ment te allen tij­de mag opzeg­gen met een opzeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand. De opzeg­ter­mijn is ten hoog­ste drie maan­den in geval de over­een­komst strekt tot het gere­geld, maar min­der dan een­maal per maand, afle­ve­ren van dag‑, nieuws- en week­bla­den en tijdschriften.
 4. Een over­een­komst met beperk­te duur tot het gere­geld ter ken­nis­ma­king afle­ve­ren van dag‑, nieuws- en week­bla­den en tijd­schrif­ten (proef- of ken­nis­ma­kings­a­bon­ne­ment) wordt niet stil­zwij­gend voort­ge­zet en ein­digt auto­ma­tisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een over­een­komst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de con­su­ment na een jaar de over­een­komst te allen tij­de met een opzeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand opzeg­gen, ten­zij de rede­lijk­heid en bil­lijk­heid zich tegen opzeg­ging vóór het ein­de van de over­een­ge­ko­men duur verzetten.

Arti­kel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de over­een­komst of aan­vul­len­de voor­waar­den, die­nen de door de con­su­ment ver­schul­dig­de bedra­gen te wor­den vol­daan bin­nen 14 dagen na het ingaan van de bedenk­ter­mijn, of bij het ont­bre­ken van een bedenk­ter­mijn bin­nen 14 dagen na het slui­ten van de over­een­komst. In geval van een over­een­komst tot het ver­le­nen van een dienst, vangt deze ter­mijn aan op de dag nadat de con­su­ment de beves­ti­ging van de over­een­komst heeft ontvangen.
 2. Bij de ver­koop van pro­duc­ten aan con­su­men­ten mag de con­su­ment in alge­me­ne voor­waar­den nim­mer ver­plicht wor­den tot voor­uit­be­ta­ling van meer dan 50%. Wan­neer voor­uit­be­ta­ling is bedon­gen, kan de con­su­ment geen enkel recht doen gel­den aan­gaan­de de uit­voe­ring van de des­be­tref­fen­de bestel­ling of dienst(en), alvo­rens de bedon­gen voor­uit­be­ta­ling heeft plaatsgevonden.
 3. De con­su­ment heeft de plicht om onjuist­he­den in ver­strek­te of ver­mel­de betaal­ge­ge­vens onver­wijld aan de onder­ne­mer te melden.
 4. Indien de con­su­ment niet tij­dig aan zijn betalingsverplichting(en) vol­doet, is deze, nadat hij door de onder­ne­mer is gewe­zen op de te late beta­ling en de onder­ne­mer de con­su­ment een ter­mijn van 14 dagen heeft gegund om als­nog aan zijn beta­lings­ver­plich­tin­gen te vol­doen, na het uit­blij­ven van beta­ling bin­nen deze 14-dagen-ter­mijn, over het nog ver­schul­dig­de bedrag de wet­te­lij­ke ren­te ver­schul­digd en is de onder­ne­mer gerech­tigd de door hem gemaak­te bui­ten­ge­rech­te­lij­ke incas­so­kos­ten in reke­ning te bren­gen. Deze incas­so­kos­ten bedra­gen maxi­maal: 15% over open­staan­de bedra­gen tot € 2.500,=; 10% over de daar­op­vol­gen­de € 2.500,= en 5% over de vol­gen­de € 5.000,= met een mini­mum van € 40,=. De onder­ne­mer kan ten voor­de­le van de con­su­ment afwij­ken van genoem­de bedra­gen en percentages.

Arti­kel 16 – Klachtenregeling

 1. De onder­ne­mer beschikt over een vol­doen­de bekend gemaak­te klach­ten­pro­ce­du­re en behan­delt de klacht over­een­kom­stig deze klachtenprocedure.
 2. Klach­ten over de uit­voe­ring van de over­een­komst moe­ten bin­nen bekwa­me tijd nadat de con­su­ment de gebre­ken heeft gecon­sta­teerd, vol­le­dig en dui­de­lijk omschre­ven wor­den inge­diend bij de ondernemer.
 3. Bij de onder­ne­mer inge­dien­de klach­ten wor­den bin­nen een ter­mijn van 14 dagen gere­kend van­af de datum van ont­vangst beant­woord. Als een klacht een voor­zien­baar lan­ge­re ver­wer­kings­tijd vraagt, wordt door de onder­ne­mer bin­nen de ter­mijn van 14 dagen geant­woord met een bericht van ont­vangst en een indi­ca­tie wan­neer de con­su­ment een meer uit­voe­rig ant­woord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet bin­nen een rede­lij­ke ter­mijn dan wel bin­nen 3 maan­den na het indie­nen van de klacht in onder­ling over­leg kan wor­den opge­lost ont­staat een geschil dat vat­baar is voor de geschillenregeling.

Arti­kel 17 – Geschillen

 1. Op over­een­kom­sten tus­sen de onder­ne­mer en de con­su­ment waar­op deze alge­me­ne voor­waar­den betrek­king heb­ben, is uit­slui­tend Neder­lands recht van toepassing.

Arti­kel 18 Aan­vul­len­de of afwij­ken­de bepalingen

Aan­vul­len­de dan wel van deze alge­me­ne voor­waar­den afwij­ken­de bepa­lin­gen mogen niet ten nade­le van de con­su­ment zijn en die­nen schrif­te­lijk te wor­den vast­ge­legd dan wel op zoda­ni­ge wij­ze dat deze door de con­su­ment op een toe­gan­ke­lij­ke manier kun­nen wor­den opge­sla­gen op een duur­za­me gegevensdrager.

18.1 Dis­clai­mer

Kat­ten­ca­fé Poes­Pas aan­vaard geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor scha­de die ont­staat door het bezoek. Je bent zelf ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies, scha­de, let­sel en ieder ander nadeel dat ont­staat door het bezoek. Door te reser­ve­ren of te bezoe­ken aan­vaard je deze eigen verantwoordelijkheid.