Bau­ke Beert Kei­zer, Kyle en René de la Por­te en Rem­co Pol vor­men de kern van de band Kei­zer & DelaPor­te. Ste­vig, fun­ky, gevoe­lig, eigen mate­ri­aal en af en toe een cover van een van onze hel­den, meest­al uit de Neder­land­se pop geschie­de­nis. De 4‑mans bezet­ting wordt meest­al aan­ge­vuld met 1 tot 6 muzi­kan­ten (gitaar, key­boards, bla­zers en bac­king voca­lis­ten). De lied­jes van Kei­zer & DelaPor­te zijn gro­ten­deels Neder­lands met af & toe een uit­stap­je naar het Fries of het Engels. Hun debuut­al­bum ‘Ech­te Man­nen’ (sep­tem­ber 2022) is op alle strea­ming­dien­sten te vinden.

Over ons

Bau­ke Beert Kei­zer: Zang & Pia­no
Rem­co Pol: Drums & Per­cus­sie
Kyle de la Por­te: Bas & Zang
René de la Por­te: Gitaar & Zang

Sinds 2013 spe­len wij samen waar­bij lol maken het aller­be­lang­rijkst is. Hal­ver­we­ge 2020 mocht er niet meer gere­pe­teerd en opge­tre­den wor­den. Wat nu? Bau­ke en René had­den een aan­tal songs op de plank lig­gen, som­mi­ge al heel lang. Zon­de om niets mee te doen. Dus heb­ben we beslo­ten om een album te maken: ‘Ech­te Man­nen’. Het album is gere­lea­sed in sep­tem­ber 2022 en te vin­den op alle strea­ming platforms.

XXL

Bij veel optre­dens spe­len we met een grote(re) bezet­ting. Daar­naast is Rem­co om gezond­heids­re­de­nen niet altijd beschik­baar en kun­nen we inval­lers inzet­ten. Onze vas­te XL/XXL crew bestaat uit:

Nieuw Album: Echte Mannen!

De relea­se is gepland op 16 sep­tem­ber in het Tromp­the­a­ter in Leeu­war­den. Een album met 12 songs, 8 Neder­lands­ta­lig, 3 Engels en een Fries­ta­lig. Op dit moment (1 juli 2022) zijn we druk met de laat­ste werk­zaam­he­den: afmixen en mas­te­ren en het artwork.

Het album is deels opge­no­men in Stu­dio Tromp­the­a­ter in Leeu­war­den, Huis­ka­mer­the­a­ter De Wier te Koar­njum en onze eigen mancave.

  • Illu­stra­ties door Lan­ce Schmale
  • Foto­gra­fie door Bob de Boer Photography
  • Con­cept en DTP door René de la Porte

Sneak Pre­view:

Agenda

Hier kun je straks lezen waar je ons kunt zien optreden.…

DatumVenuePlaats
16–9‑2022Tromp­the­a­terLeeu­war­den
26-11-2022The­a­ter De WierKoar­njum
29–5‑2023Pink­ster­pop Jelsum/KoarnjumDorps­hûs De Bining

Contact

Wij kun­nen ons voor­stel­len dat je legio vra­gen voor ons hebt! Je kunt sim­pel­weg het for­mu­lier hier­on­der invul­len, dan zul­len we er een ant­woord op verzinnen…

Con­tact Us
voor­naam
ach­ter­naam